Zatím nejdelší studie Harvardu na téma : Co v nás vlastně v životě vzbuzuje pocit štěstí a ovlivnuje pozitivně či negativně naše zdraví?

Studie o vývoji dospělých je longitudinální studie, která následuje po dvou skupinách mužů
posledních 75 let, abychom identifikovali psychosociální prediktory zdravého stárnutí. Máme dvě skupiny. Grantová studie, která se skládá z 268 absolventů Harvard z tříd 1939-1944 a Studijní skupina Glueck, která se skládá z 456 mužů, kteří vyrůstali ve vnitřním městě čtvrti Bostonu. Zvláště nás zajímá, co psychosociální proměnné a biologické procesy od dříve v životě předpovídají zdraví a blahobyt v pozdním životě (80. a 90. let), jaké aspekty dětské a dospělé zkušenosti předpovídají kvalitu důvěrných vztahů v pozdním životě a jak pozdější život manželství je spojeno se zdravím a blahobytem. Nyní začínáme studovat děti našich původních účastníků naší studie G2 (druhé generace).

Jistě se Vám také stalo, že jste musela řešit návštěvu kadeřníka, kosmetičky či si zařídit nějakou soukromou záležitost v pracovní době a přemýšlela jste, jak to vymyslet. Přesně takovéto problémy se řeší v rámci tzv. happiness managementu a metody Work Easy, která byla představena v rámci Mezinárodního dne štěstí. Klíč je ve vytváření kvalitní a ušlechtilé firemní kultury, která zaměstnance inspiruje a podporuje v tom, aby mohli v klidu pracovat, ale také žít svůj běžný život.

V dnešní době, kdy je nezaměstnanost v ČR na 3,7% se musí společnosti opravdu snažit, aby si udrželi své klíčové zaměstnance, případně motivovat své teamy jiným než obvyklým způsobem. Benefity typu „nový fotbálek“ do kuchyňky dnes dojme již málokoho, daleko více by dle dostupných průzkumů dali zaměstnanci přednost férové pauze k vyřízení osobních věcí…  Velkým tématem v kolektivu bývají také kuřácké pauzy, které jsou dosti nefér vůči nekuřákům. Proč by tedy nekuřáci nemohli mít povolenou např. „beauty pauzu“, kdy si v klidu dojdou třeba na manikúru? 54 % odchodů ze zaměstnání v ČR je z důvodu vztahů na pracovišti – toto je tedy téma, které je klíčové a kterým se happiness management nejvíce zabývá. Tato metoda vychází zejména z myšlenky férového jednání, dopřává všem cítit se svobodně, čestně, osvobozuje zaměstnance od případného vymýšlení výmluv a lstí, jak nenápadně vyklouznout z kanceláře.

Právě proto přicházejí osvícené firmy stále častěji s bonusy na míru vytvořené odborníky právě pro své zaměstnance, jednou z nich je třeba zmiňovaná možnost vyřízení si svých záležitostí a potřeb legálně v průběhu pracovního dne. Účinným řešením je právě zavedení aktivních nástrojů happiness managementu, nové disciplíny, se kterou se managementy firem a HR pracovníci teprve seznamují.

Jsou-li zaměstnanci spokojení, nemají důvod z firmy odcházet. Jsou loajální, stoupá jejich produktivita práce a naopak klesá chybovost a nemocnost,“ řekla Hana Šárešová ze společnosti Work Easy, jež se jako certifikovaný člen World Happiness Association (WHA) věnuje zavádění happiness managementu do firemních struktur.

Happiness management je vědeckými důkazy podložený praktický návod, který zaměstnavateli zaručuje, že zaměstnanci budou pracovat podle jeho potřeb, a zároveň mu dovoluje poskytnout, po čem oni sami touží. Aktuální průzkumy potvrzují, že primárně jde o psychický klid. „Jak ukazují zkušenosti našich klientů, při dodržení určitých pravidel a postupů je skutečně možné lokalizovat a odstranit zbytečný stres na pracovišti a zvýšit emoční index každého pracovníka, a tím i celých oddělení a organizací,“ uvedla Šárešová a dodala, že spolupráce s klientem trvá obvykle 6 až 8 měsíců.

Jak doplnila Kateřina Horiszny, ambasadorka WHA za ČR, z poznatků asociace vyplývá, že 86 procent firem je přesvědčeno o rychlejším růstu svého byznysu v případě, že by dokázaly zabránit odchodu klíčových pracovníků. „Mezinárodní den štěstí je příležitost uvědomit si, že štěstí a spokojenost zaměstnanců má přímý dopad na hospodaření firmy a její prosperitu,“ řekla Horiszny. Podle WHA putují ročně miliardy dolarů do recruitmentu a zaškolení nových zaměstnanců, protože firmy potřebují nahradit ty, kteří se rozhodli odejít. Konkrétně v ČR připraví zaměstnanec, který krátce po svém nástupu odejde, svého zaměstnavatele zbytečně o řádově statisíce korun. „Investice do efektivního happiness managementu je v porovnání s těmito částkami zanedbatelná,“ dodala Horiszny.

Dejte tento článek přečíst také vašemu zaměstnavateli!!

ZDROJ : http://www.menhouse.eu/menhouse-clanek-3208-Lifestyle-Funkcni-happiness-technologie

V souladu se Zákoníkem práce § 88 je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Zákoník práce zatím nijak nezohlednil zrychlující se životní tempo, vývoj technologií a úplně odlišný životní styl, než byl v 60. letech, kdy vznikl. V dnešní době v podstatě nikdo z nás nemůže trvale pracovat šest hodin v kuse, a proto je nezbytné, pokud to provozní podmínky dovolí, umožnit každému jednomu zaměstnanci, aby se mohl odreagovat, nebo si zařídit své osobní záležitosti podle svých potřeb, aby se pak byl schopen znovu soustředit a kvalitně pracovat dál. Chytrý zaměstnavatel dá rád svým zaměstnancům potřebnou svobodu a umožní, aby si mohl každý zaměstnanec oficiálním způsobem zařídit vše, co potřebuje. Je to jednoduché, buď tu volnost ve volbě přestávek na cokoli povolí zaměstnancům oficiálně a koordinovaně sám, nebo si to neoficiálně umožní každý pracovník po svém. Jsme lidé, nejsme stroje ani bioroboti, žijeme zajímavé životy se spoustou dalších povinností a aktivit, a proto je klíčové dát zaměstnancům prostor na jejich Work & Life Balance. Někdo si popovídá s kolegou, dojde uvařit kávu, nebo dá cigaretku, jiný si zaskočí na úřad, domů, nebo si vymění milé SMS se svojí láskou, jiný ujíždí na Facebooku, nebo něčem jiném, výčet těch osobních ‚,potřeb“ by byl nekonečný.

Kateřina Horiszny
AMBASSADOR WORLD HAPPINESS ASSOCIATION

„Milióny organizací po celém světě implementují prvky Happiness Managementu, aby si zajistily stabilnější budoucnost a lepší výsledky prostřednicvím péče o svoje klíčové pracovníky„

Na třídní schůzky v pracovní době? Privilegium, které pro Vaše pracovníky může znamenat více, než finanční bonus – a víte co? Za to že jim to dovolíte, budou pracovat spokojeněji.

Jis­tě se Vám ta­ké sta­lo, že jste si mu­se­la za­ří­dit ně­ja­kou sou­kro­mou zá­le­ži­tost v pra­cov­ní do­bě a pře­mýš­le­la jste, jak to vy­mys­let. Přes­ně ta­ko­vý pro­blém se ře­šil v rám­ci tzv. hap­pi­ness ma­nage­men­tu a me­to­dy Work Ea­sy, kte­rá by­la před­sta­ve­na v rám­ci Me­zi­ná­rod­ní­ho dne štěs­tí.Více na: https://www.maminka.cz/clanek/na-tridni-schuzky-v-pracovni-dobe-to-jiz-neni-utopie.

Klíč je ve vy­tvá­ře­ní kva­lit­ní a ušlech­ti­lé fi­rem­ní kul­tu­ry, kte­rá za­měst­nan­ce in­spi­ru­je a pod­po­ru­je v tom, aby moh­li v kli­du pra­co­vat, ale ta­ké žít svůj běž­ný ži­vot.

V dneš­ní do­bě, kdy je ne­za­měst­na­nost v ČR na 3,7 %, se mu­sí spo­leč­nos­ti oprav­du sna­žit, aby si udr­že­li své klí­čo­vé za­měst­nan­ce, pří­pad­ně mo­ti­vo­vat své te­a­my ji­ným než ob­vyk­lým způ­so­bem.

Be­ne­fi­ty ty­pu „no­vý ká­vo­var“ do ku­chyňky dnes do­jmou již má­lo­ko­ho, da­le­ko ví­ce by dle do­stup­ných prů­zku­mů da­li za­měst­nan­ci pře­dost fé­ro­vé pau­ze k vy­ří­ze­ní osob­ních vě­cí. Vel­kým té­ma­tem v ko­lek­ti­vu bý­va­jí ta­ké ku­řác­ké pau­zy, kte­ré jsou do­sti nefér vů­či ne­ku­řá­kům.

Proč by te­dy ne­ku­řá­ci ne­moh­li mít tře­ba po­vo­le­nou „be­au­ty pau­zu“, kdy si v kli­du do­jdou tře­ba na ma­ni­k­ú­ru?

54 % od­cho­dů ze za­měs­tn­ání v ČR je z du­̊v­odu vzta­hů na pra­co­viš­ti – to­to je te­dy té­ma, kte­ré je klí­č­ové a kte­rým se hap­pi­ness ma­nage­ment zejmé­na za­bý­vá. Ta­to me­to­da vy­chá­zí zejmé­na z myš­len­ky fé­ro­vé­ho jed­ná­ní, do­přá­vá všem cí­tit se svo­bod­ně, čest­ně, osvo­bo­zu­je za­měst­nan­ce od pří­pad­né­ho vy­mýš­le­ní vý­mluv a lstí, jak ne­ná­pad­ně vy­klouz­nout z kan­ce­lá­ře.

Prá­vě pro­to při­chá­ze­jí osví­ce­né  fir­my stá­le čas­tě­ji  s bo­nu­sy na mí­ru vy­tvo­ře­né od­bor­ní­ky prá­vě pro své za­měst­nan­ce, jed­nou z nich je tře­ba zmiňova­ná mož­nost vy­ří­ze­ní si svých zá­le­ži­tos­tí a po­třeb le­gál­ně v prů­bě­hu pra­cov­ní­ho dne.

Zdroj a více na: https://www.maminka.cz/clanek/na-tridni-schuzky-v-pracovni-dobe-to-jiz-neni-utopie

 

facebook-squarelinkedin-squaregoogle-plus-squareinstagram