Na třídní schůzky v pracovní době?

10/06/2017

Na třídní schůzky v pracovní době? Privilegium, které pro Vaše pracovníky může znamenat více, než finanční bonus – a víte co? Za to že jim to dovolíte, budou pracovat spokojeněji.

Jis­tě se Vám ta­ké sta­lo, že jste si mu­se­la za­ří­dit ně­ja­kou sou­kro­mou zá­le­ži­tost v pra­cov­ní do­bě a pře­mýš­le­la jste, jak to vy­mys­let. Přes­ně ta­ko­vý pro­blém se ře­šil v rám­ci tzv. hap­pi­ness ma­nage­men­tu a me­to­dy Work Ea­sy, kte­rá by­la před­sta­ve­na v rám­ci Me­zi­ná­rod­ní­ho dne štěs­tí.Více na: https://www.maminka.cz/clanek/na-tridni-schuzky-v-pracovni-dobe-to-jiz-neni-utopie.

Klíč je ve vy­tvá­ře­ní kva­lit­ní a ušlech­ti­lé fi­rem­ní kul­tu­ry, kte­rá za­měst­nan­ce in­spi­ru­je a pod­po­ru­je v tom, aby moh­li v kli­du pra­co­vat, ale ta­ké žít svůj běž­ný ži­vot.

V dneš­ní do­bě, kdy je ne­za­měst­na­nost v ČR na 3,7 %, se mu­sí spo­leč­nos­ti oprav­du sna­žit, aby si udr­že­li své klí­čo­vé za­měst­nan­ce, pří­pad­ně mo­ti­vo­vat své te­a­my ji­ným než ob­vyk­lým způ­so­bem.

Be­ne­fi­ty ty­pu „no­vý ká­vo­var“ do ku­chyňky dnes do­jmou již má­lo­ko­ho, da­le­ko ví­ce by dle do­stup­ných prů­zku­mů da­li za­měst­nan­ci pře­dost fé­ro­vé pau­ze k vy­ří­ze­ní osob­ních vě­cí. Vel­kým té­ma­tem v ko­lek­ti­vu bý­va­jí ta­ké ku­řác­ké pau­zy, kte­ré jsou do­sti nefér vů­či ne­ku­řá­kům.

Proč by te­dy ne­ku­řá­ci ne­moh­li mít tře­ba po­vo­le­nou „be­au­ty pau­zu“, kdy si v kli­du do­jdou tře­ba na ma­ni­k­ú­ru?

54 % od­cho­dů ze za­měs­tn­ání v ČR je z du­̊v­odu vzta­hů na pra­co­viš­ti – to­to je te­dy té­ma, kte­ré je klí­č­ové a kte­rým se hap­pi­ness ma­nage­ment zejmé­na za­bý­vá. Ta­to me­to­da vy­chá­zí zejmé­na z myš­len­ky fé­ro­vé­ho jed­ná­ní, do­přá­vá všem cí­tit se svo­bod­ně, čest­ně, osvo­bo­zu­je za­měst­nan­ce od pří­pad­né­ho vy­mýš­le­ní vý­mluv a lstí, jak ne­ná­pad­ně vy­klouz­nout z kan­ce­lá­ře.

Prá­vě pro­to při­chá­ze­jí osví­ce­né  fir­my stá­le čas­tě­ji  s bo­nu­sy na mí­ru vy­tvo­ře­né od­bor­ní­ky prá­vě pro své za­měst­nan­ce, jed­nou z nich je tře­ba zmiňova­ná mož­nost vy­ří­ze­ní si svých zá­le­ži­tos­tí a po­třeb le­gál­ně v prů­bě­hu pra­cov­ní­ho dne.

Zdroj a více na: https://www.maminka.cz/clanek/na-tridni-schuzky-v-pracovni-dobe-to-jiz-neni-utopie

 

facebook-squarelinkedin-squaregoogle-plus-squareinstagram